Raport z ewaluacji Kuratorium Oświaty

W miesiącu lutym 2016 Kuratorium Oświaty z siedzibą w Białymstoku przeprowadziło w naszym przedszkolu ewaluację zewnętrzną w zakresie następujących wymagań:

- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,

- Dzieci są aktywne,

- Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji.

 

W celu sporządzenia oceny pracy Przedszkola, wizytatorzy Kuratorium przez tydzień m.in. obserwowali czynności nauczycieli, zaangażowanie uczniów, rozmawiali z nauczycielami, uczniami, personelem pomocniczym, rodzicami dzieci, partnerami Przedszkola.

 

A oto wyniki ewaluacji w poszczególnych w/w obszarach(w skrócie):

 

  1. Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

W przedszkolu funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na potrzeby wychowanków i oczekiwania środowiska lokalnego, której przewodnim wyznacznikiem jest hasło: „Zadaniem jest dziecko, celem – człowiek”. Jest ona znana i akceptowana przez rodziców oraz w miarę potrzeb modyfikowana przy ich aktywnym udziale. Najważniejsze założenia tej koncepcji koncentrują się na twórczym rozwoju dziecka, jego aktywności fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Przedszkole promuje zasady zdrowego życia i proekologicznego zachowania, rozwija kompetencje społeczne, wspiera działania wychowawcze rodziców oraz kształtuje wśród dzieci chrześcijańską postawę, troszczy się o rozwój duchowy i moralny dzieci.

Rodzice dokonują wspólnych uzgodnień i promują nowe rozwiązania dotyczące wprowadzanych modyfikacji, zgłaszają własne propozycje realizacji zadań i działań przedszkola. Główne kierunki pracy przedszkola realizowane są poprzez podejmowanie różnorodnych działań, w których biorą udział zarówno przedszkolaki jak i ich rodzice.

Powyższe wymaganie zostało spełnione na poziomie wysokim.

 

  1. Wymaganie: Dzieci są aktywne

W przedszkolu skutecznie zachęca się wychowanków do samodzielności oraz do podejmowania różnych aktywności. W tym celu wykorzystuje się metody aktywizujące z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, ciekawe pomoce dydaktyczne oraz atrakcyjne materiały do zajęć. Dzięki temu dzieci z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach organizowanych w przedszkolu oraz same inicjują ciekawe zabawy. Przedszkolaki często i powszechnie uczestniczą w wielu akcjach, uroczystościach i innych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, w tym o charakterze patriotyczno-religijnym.

Powyższe wymaganie zostało spełnione na poziomie wysokim.

 

  1. Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Nauczyciele na bieżąco rozpoznają możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci oraz ich sytuację rodzinną w celu udzielania właściwej pomocy. Wnioski wynikające z prowadzonego rozpoznania wykorzystywane są w bieżącej pracy podczas zajęć dydaktycznych, a także są podstawą do organizowania zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia. Współpraca z wieloma instytucjami działającymi w środowisku lokalnym zapewnia dzieciom uzyskanie pomocy i wsparcia ze strony specjalistów, a także ich rozwój. Rodzice uważają, że przedszkole w pełni spełnia oczekiwania wszystkich rodziców w zakresie wspierania rozwoju ich dzieci.

Powyższe wymaganie zostało spełnione na poziomie wysokim.