Lucyna Wojeńska                                                                             Bielsk Podlaski,26.04.2017

Dyrektor Przedszkola Karmelki

w Bielsku Podlaskim

 

                                                                                 Ks. prał. płk Henryk Polak,

                                                         Parafia p.w. MB z G. Karmel

                                                         W Bielsku Podlaskim

                                                         w/m

 

Szanowny księże Proboszczu,

 

1.     Ośmielam się uprzejmie prosić, w związku z nieuzyskaniem od Księdza jakichkolwiek informacji o możliwości przeprowadzenia 4 godzin katechez w tym miesiącu, a także z powodu nieprzeprowadzenia takowych w całym okresie, związującym Księdza umową o pracę dotyczącą świadczenia takich czynności nauczycielskich, o możliwie nieuciążliwe dla obu stron rozwiązanie rzeczonej umowy począwszy od 1 maja br. Mimo zapewnienia Księdza w dn. 24 kwietnia br. (w obecności dwóch świadków) o woli przeprowadzenia takich katechez dla nauczycieli Przedszkola Karmelki nie uzyskałam dotąd żadnych terminów i planów takich lekcji. Z uwagi na nierealność przeprowadzenia ich w dwóch ostatnich dniach upływającego miesiąca, z przykrością muszę zakomunikować, że należy uznać to za nieusprawiedliwione uchylenie się od spełnienia wymogów rzeczonej umowy. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Pracy. W rozdziale II Obowiązki pracownika czytamy Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

 2.     W obliczu braku współpracy z Przedszkolem i niezastosowaniem się do wymogów prawnych, które obowiązują zarówno pracowników jak i pracodawcę, zmuszona jestem prosić Księdza o dobrowolne, honorowe rozwiązanie rzeczonej umowy o pracę. Równocześnie informuję, że od momentu rozpoczęcia pracy w Przedszkolu tj. od dnia 16.09.2013r. do końca marca br. Przedszkole poniosło „koszt zakładu” w wysokości 21 278,16 zł. Wierzę, że potrafi być Ksiądz człowiekiem honoru i znajdzie w rozsądnym czasie właściwy sposób na zwrócenie Przedszkolu tej nienależnej (bo dotyczącej niewykonanej pracy) sumy wynagrodzenia (z towarzyszącymi kosztami pracy).

 3.     Do powyższego należy dodać, że na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w następujących trybach:

·         rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy,

·         wypowiedzieć umowę o pracę,

·         rozwiązać umowę o pracę na podstawie porozumienia stron,

·         nie rozwiązywać umowy o pracę, ale ukarać pracownika (karą nagany, upomnienia lub karą pieniężną, przy czym kara pieniężna za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika),

·         nie rozwiązywać umowy o pracę i odstąpić od ukarania pracownika.

 4.     W związku z powyższym wierzę też, że ze zrozumieniem przyjmie Ksiądz wstrzymanie przez Przedszkola wypłacania nienależnego honorarium, począwszy od najbliższego terminu płatności (tj. końca kwietnia)

 Z należnym szacunkiem,

 Lucyna Wojeńska, dyrektor Przedszkola Karmelki