Parafia Matki Bożej z Góry Karmel -                       Bielsk Podlaski, dnia 24 kwietnia 2017 r.

- Organ Prowadzący

Przedszkole Niepubliczne „Karmelki”             

                            Pani

                            Lucyna Wojeńska

                            Dyrektor

                            Przedszkola Niepublicznego „Karmelki”

                            w Bielsku Podlaskim

 

 

 

W związku z dokonanym przez Panią Dyrektor, z rażącym naruszaniem postanowień

Statutu Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” pod patronatem parafii Matki Bożej z Góry

Karmel w Bielsku Podlaskim, zwanego dalej „Statutem”, rozwiązaniem umowy o pracę bez

wypowiedzenia z pracownikiem przedszkola - Panem N(omen) C(ognomen), niniejszym

informuję, że ww. rozwiązanie umowy o pracę jest bezskuteczne.

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11 Statutu, Dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz

innych pracowników Przedszkola, opracowuje zakresy ich obowiązków. Jak jednak

wynika z § 12 ust. 1 pkt 25 lit. d Statutu, czynności tych Dyrektor dokonuje dopiero po

uprzedniej akceptacji decyzji o zmianach kadrowych przez Organ Prowadzący (Dyrektor

zgłasza Organowi Prowadzącemu do akceptacji decyzje o nominacji i zmianach

kadrowych w Przedszkolu). Procedurę tę potwierdza w sposób jednoznaczny również § 11

ust. 1 pkt 5 Statutu, w myśl którego do obowiązków Organu Prowadzącego należy nadzór nad

całokształtem działalności Przedszkola, a w szczególności zatwierdzanie nominacji i zmian

kadrowych w Przedszkolu.

 

W świetle przywołanych regulacji należy uznać, że rozwiązanie przez Panią umowy

o pracę z Panem N. C. dokonane zostało z naruszeniem postanowień

Statutu, tj. bez uprzedniego przekazania Organowi Prowadzącemu do akceptacji decyzji

o rozwiązaniu umowy o pracę oraz bez zatwierdzenia tej decyzji przez Organ Prowadzący.

W tym miejscu podkreślić pragnę, iż Organ Prowadzący nie wyraża zgody na rozwiązanie

umowy o pracę zawartej z Panem N. C. Tym samym złożone przez

Panią oświadczenie woli o rozwiązaniu ww. umowy o pracę nie wywiera żadnych skutków

prawnych.

Wobec powyższego, działając w imieniu Parafii Matki Bożej z Góry Karmel, będącej

Organem Prowadzącym Przedszkole, wzywam Panią do poinformowania Pana N. C. na piśmie - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. -

o bezskuteczności dokonanego rozwiązania umowy o pracę oraz o tym, że łączący go

z przedszkolem stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu i nadal trwa. Przedmiotowe pismo

proszę przekazać do wiadomości Organowi Prowadzącemu.

 

Jednocześnie wzywam Panią do przestrzegania postanowień Statutu, który - zgodnie

z § 20 - obowiązuje bez wyjątku wszystkich członków społeczności Przedszkola: dzieci,

nauczycieli, rodziców, dyrekcję, pracowników obsługi i administracji. W szczególności

informuję, że każda decyzja dotycząca zmian kadrowych powinna zostać przekazana do

akceptacji Organowi Prowadzącemu i może zostać wdrożona w życie dopiero po jej

zatwierdzeniu przez Organ Prowadzący. Ponadto nadmieniam, że niestosowanie się przez

Panią do postanowień Statutu może zostać uznane za rażące naruszenie przez Panią

obowiązków pracowniczych.

 

 

(pieczęć parafii)                   (pieczęć proboszcza)

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA             PROBOSZCZ      

p.w. Matki Bożej z góry Karmel             PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

17-100 Bielsk Podlaski                 p.w. Matki Bożej z Góry Karmel

ul. Mickiewicza 61                   17-100 Bielsk Podlaski

tel. prob. 0857303134 wik. 7301657           ul. Mickiewicza 61, tel. 0857303134

DIECEZJA DROHICZYŃSKA               (podpis ks. H. Polaka)