Parafia Matki Bożej z Góry Kamel -                       Bielsk Podlaski, dnia 24 kwietnia 2017 r.

- Organ Prowadzący

Przedszkole Niepubliczne „Karmelki”

 

                             Pani

                            Lucyna Wojeńska

                            Dyrektor

                            Przedszkola Niepublicznego „Karmelki”

                            w Bielsku Podlaskim

 

Dnia 20.04.2017 r. w przeprowadzonej z Panią rozmowie telefonicznej poleciłem Pani

dostarczenie Organowi Prowadzącemu następującej dokumentacji :

- kserokopii umów o pracę pracowników Przedszkola,

- kserokopii zakresu obowiązków pracowników Przedszkola,

- dokumenty finansowe związane z kosztami prowadzenia działalności Przedszkola,

- kserokopii Regulaminu Pracy obowiązującego w Przedszkolu,

określając termin dostarczenia dokumentów tj. 21.04.2017 r.

Do chwili obecnej nie otrzymałem dokumentów, o których mowa wyżej, co uniemożliwia mi

dokonanie analizy funkcjonowania Przedszkola.

 

Wobec powyższego, działając w imieniu Parafii Matki Bożej z Góry Karmel, będącej

Organem Prowadzącym Przedszkole, wzywam Panią do dostarczenia dokumentacji w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

Jednocześnie wzywam Panią do przestrzegania postanowień Statutu, który - zgodnie

z § 20 - obowiązuje bez wyjątku wszystkich członków społeczności Przedszkola: dzieci,

nauczycieli, rodziców, dyrekcję, pracowników obsługi i administracji. Ponadto

nadmieniam, że niestosowanie się przez Panią do postanowień Statutu może zostać uznane za

rażące naruszenie przez Panią obowiązków pracowniczych.

 

 

(pieczęć parafii)                                                             (pieczęć proboszcza)

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA                                 PROBOSZCZ             

p.w. Matki Bożej z góry Karmel                                        PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

17-100 Bielsk Podlaski                                                    p.w. Matki Bożej z Góry Karmel

ul. Mickiewicza 61                                                          17-100 Bielsk Podlaski

tel. prob. 0857303134 wik. 7301657                                ul. Mickiewicza 61, tel. 0857303134

DIECEZJA DROHICZYŃSKA                      (podpis ks. H. Polaka)