Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej

w Przedszkolu Niepublicznym Karmelki

 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad:

1.   Zagadnienie rozwoju zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego

2.   Wizyta księdza Biskupa Tadeusza Pikusa w naszej placówce

3.   Sprawy bieżące

4.   Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Ad. 1. Nauczyciele w naszej placówce znają wartość rozwoju zawodowego i osobistego, dlatego też wkładają wiele trudu i czasu w realizację kolejnych stopni awansu zawodowego. 4 kwietnia 2017 r. pani Renata Sęk uzyskała pozytywną opinię komisji egzaminacyjnej i uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

Dwie nauczycielki, N. C. i N1. C1., w tym roku szkolnym odbywają staż na nauczyciela kontraktowego.

W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby do 2020 r. nastąpiła integracja edukacji językowej (języka angielskiego) z pozostałymi obszarami edukacyjnymi, nauczyciele rozpoczynają uzupełnianie kwalifikacji w tym zakresie. 22 kwietnia 2017r. rozpoczyna się kurs języka angielskiego, na który pani Dyrektor uzyskała dofinansowanie z Urzędu Pracy, ale także współfinansuje. Uczestnikami będą : N2. C2., N3. C3., N4. C4. oraz  N5. C5. Osoby te zostaną zobowiązane umową, co jest spowodowane uzyskaniem dotacji z urzędu.

Ad. 2. Biskup archidiecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus w ramach swoich pasterskich wizytacji odwiedza wszystkie placówki edukacyjne diecezji. Do naszego Przedszkola „Karmelki” ma przybyć 16 maja o godz. 10.00. Grono pedagogiczne ustaliło, iż tego dnia dzieci z grupy najmłodszej i dzieci z grupy najstarszej przygotują krótką prezentację swoich umiejętności, aby unaocznić biskupowi jaką rolę pełni nasze katolickie przedszkole. Chcielibyśmy, aby biskup był świadomy, iż Przedszkole „Karmelki” nie jest zwykłym prywatnym przedszkolem, które świetnie prosperuje, cieszy dużą popularnością i prestiżem, ale przede wszystkim doskonałą, wszechstronną edukacyjną kuźnią zalążków osobowości młodych pokoleń, a wiara katolicka zajmuje w niej poczesne miejsce wśród instrumentów formowania. Sprzyja to integracji dzieci i ich rodziców z Parafią, kwitnie różnymi formami współpracy i owocuje przywiązaniem do Kościoła, etosu chrześcijańskiego i głębszym i powszechniejszym udziałem życiu Parafii.

Ad. 3. Pani Dyrektor odniosła się do nabierającej rozgłosu decyzji kadrowej, którą podjęła w poprzednim tygodniu. Zwolniony z pracy został Dozorca Przedszkola, który arogancko odmawiał wykonywania prac z zakresu jego obowiązków. Pani Dyrektor zmuszona była wyjaśnić, skąd wziął się taki stan rzeczy i krótko nakreśliła powstały konflikt interesów. Ksiądz Proboszcz stracił de facto Dozorcę parafialnego i zainicjował silne naciski na panią Dyrektor, żądając przywrócenia zwolnionego pracownika. Ponieważ sytuacja zatrudniania Kościelnego Parafii (zarazem palacza wszystkich parafialnych kotłowni i dozorcy cmentarza) przez Przedszkole była niezdrowa (cierpiał na tym etos pracy niedbającego o Przedszkole dozorcy, wątpliwe moralnie, a naganne prawnie było finansowanie z dotacji celowych Przedszkola), zupełnie niepodobna do warunków pierwotnego zatrudnienia tego pracownika, Przedszkole nie mogło podjąć innej decyzji, tym bardziej, że jego nieoficjalny ‘zakres obowiązków’ nie dawał szans na powrót do specyfikacji wyjściowej, a w grę wchodziło wynagradzanie go z celowych dotacji edukacyjnych. Pani Dyrektor, na żądanie Rady Pedagogicznej, wyjaśniła również, że ksiądz Proboszcz, formalnie reprezentujący organ prowadzący Przedszkola zagroził zmianą statutu Przedszkola oraz zastąpieniem i objęciem przez siebie funkcji jego Dyrektora. Informacja ta wywołała konsternację wśród obecnych nauczycieli.

Z inicjatywy p. N2. C2. Rada wyraziła swoją opinię w sprawie p. Dyrektor, jej decyzji i zaistniałej sytuacji. Obecni na zabraniu nauczyciele Przedszkola Karmelki wyrazili swoje pełne poparcie dla pani Dyrektor Lucyny Wojeńskiej oraz jej wszystkich decyzji. Pani Dyrektor jest sercem i umysłem tej placówki, dlatego też wszyscy pracownicy Przedszkola nie wyobrażają sobie innej osoby na tym stanowisku, wręcz obawiają się, że Przedszkole mogłoby przestać istnieć.

Nauczyciele są świadomi niekomfortowych warunków, w jakich pracują (brak szatni, pokoju nauczycielskiego, pokoju dla księgowej, gabinetu specjalistów, pokoju socjalnego, toalety dla dorosłych, pomieszczenia magazynowego), jednocześnie wiedzą, że pani Dyrektor uczyniła wszystko, co jest możliwe, aby realizując kolejne priorytety (najważniejszym było zapewnienie odpowiedniego momentu, pędu rozwojowego), te warunki poprawiać. Niestety kolejne decyzje zależne są od działania organu prowadzącego (w najlepszej wersji – prorozwojowego, w najgorszej – rewizjonistycznego i destrukcyjnego), którego interesy wydają się sprzeczne z interesami Przedszkola. Załączona uchwała powstała, aby potwierdzić całkowite zaufanie do osoby pani Dyrektor oraz jej decyzji.

Ad. 4. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych członkowie Rady Pedagogicznej złożyli sobie życzenia, a zastępca dyrektora pan Stanisław Wojeński zachęcał do lektury pisma Świętego, które jest najważniejszym źródłem naszej wiary.

Na tym zakończono zebranie Rady Pedagogicznej.

  Protokolant:                                                Członkowie rady pedagogicznej: