Bielsk Podlaski, 21.04.2017

WYJAŚNIENIA/ODPOWIEDŹ Ks. Proboszczowi, Organowi Prowadzącemu Przedszkole „Karmelki” na zarzuty dotyczące zwolnienia z pracy p. N(omen) C(ognomen), dozorcy-palacza oraz na zarzut narażenia dzieci na chłód, który mógłby zapanować przez niedogrzanie pomieszczeń od momentu zwolnienia dozorcy-palacza

1.     Dyrektor Przedszkola „Karmelki” dnia 07.04.2017 rozwiązała Umowę o pracę z dozorcą/palaczem z winy pracownika, a dokładne okoliczności sprawy wyjaśnia notatka służbowa z dnia               , załącznik nr 1.

2.     Dyrektor Przedszkola zadbała by w pomieszczeniach panowała odpowiednia temperatura poprzez zakup odpowiedniej ilości grzejników elektrycznych; grzejniki te zakupiono w poprzednich sezonach grzewczych z powodu niedostatecznej ciepłoty kaloryferów pracujących w CO i w kilku pomieszczeniach temperatura spadała, zwłaszcza podczas silniejszych mrozów, poniżej wymaganych standardów.

3.     Zwolnienie pracownika nastąpiło w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków wynikających ze stosunku pracy i należało postąpić jak w pkt.1. natychmiastowo, a żadna z wykonywanych przez niego czynności (w tym palenie w kotłowni, w coraz zresztą mniejszym zakresie z powodu ogólnie wysokiej temperatury wczesnowiosennej) nie była niezastępowalną.

4.     Dyrektor Przedszkola postanowiła jak na wstępie ufając, że organ prowadzący, który wykorzystywał tegoż dozorcę również do opalania z innej kotłowni także plebanii, w której mieszka i szeregu innych parafialnych obiektów, również ze zrozumieniem przyjmie powody takiej decyzji i w odpowiednim czasie wywiąże się ze swoich statutowych obowiązków zapisanych w Statucie, rozdz. IV pkt.1,1 „...do obowiązków organu prowadzącego należy zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.” Zawiadywanie budynkiem (którego tylko część zajmuje Przedszkole), w tym zapewnianie jego ciepłoty, nie należy do obowiązków Dyrektora (patrz Statut). Przerzucanie na Dyrektora tego obowiązku to jeden z wielu dowodów niefrasobliwości i nonszalancji organu prowadzącego wobec interesów Przedszkola, które ze swej strony nigdy nie uchylało się od płacenia swoich rachunków (woda, prąd, opał i inne), a jak się okazuje, również nie swoich (chociażby dotychczasowe utrzymywanie konserwatora budynków i obejść parafialnych).

Dozorca/palacz od dłuższego czasu nie wykonywał pracy na rzecz Przedszkola, wykonywał natomiast na rzecz Parafii pracę kościelnego, wobec czego Parafia poprzez organ prowadzący Przedszkola (a więc ks. Proboszcz) nie mogła (nie mógł) bez naruszenia ogólnie obowiązujących zasad, a zwłaszcza Statutu Przedszkola i szeregu przepisów prawnych regulujących wydatkowanie budżetowych środków celowych żądać zatrudnienia pracownika Parafii.