(wpis z dn. 9 stycznia 2018)
W następnym akapicie czytamy: „Powódka była także w konflikcie z mieszczącym się w tym samym budynku Warsztatem Terapii Zajęciowej, utworzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Zajmowanie przez t[ę] organizację pomieszczeń nie wpisywało się w wizję rozwoju przedszkola p. Dyrektor, w sytuacji, gdy zarówno pomieszczenia przedszkola, jak i Warsztatu mieszczą się w poklasztornym budynku parafii. Poprzedniemu księdzu proboszczowi, jak i obecnemu zależało na utrzymaniu i funkcjonowaniu obu tych instytucji, z uwagi na fakt, że każda z nich ma istotne znaczenie dla lokalnej społeczności. Istotne było także to, że obie instytucje, które zostały założone w duchu i z myślą o krzewieniu wartości chrześcijańskich nie powinny ze sobą konkurować i rywalizować. Nie da się ukryć, że istniejący konflikt został dostrzeżony także przez księdza Biskupa, który w swoich zaleceniach, po wizytacji parafii, wskazał na konieczność zadbania o harmonijne funkcjonowanie obu tych jednostek, ich współpracę i podejmowanie wspólnych działań we wszystkich możliwych obszarach.”

Autor ‘Odpowiedzi’ nie oddając w skomentowanym akapicie sprawiedliwości istocie ‘konfliktu z proboszczem’ (bo z oczywistych względów nie chce pisać o konflikcie wznieconym przez proboszcza z powodu nieuprawnionych jego żądań tak naprawdę natury finansowej), w tym akapicie wymyśla ‘konflikt z Warsztatem’. Nic nie można zarzucić relacjom pani dyrektor Lucyny Wojeńskiej z Warsztatem w kwestiach zwykłej współpracy, a zwłaszcza dotyczącej krzewienia wartości chrześcijańskich! Tutaj chętnie sobie pomagaliśmy i dzieliliśmy się zgodnie współużytkowaną salą widowiskową, a nawet ustępowaliśmy ze swoich (pozyskanych wcześniej sal leżących po obu stronach sali widowiskowej), by ułatwiać Warsztatowi przeprowadzanie ich uroczystości, mimo iż oznaczało to dużą niedogodność dla nas (tłoczenie się dzieci z kilku grup w pozostałych salach, ‘przymusowe wycieczki’ etc.) Nigdy nie było jednak na tym tle ani sprzeczek, ani sporów. Nigdy nie dochodziło do ostrej wymiany słów. P. Lucyna znana jest ze spokojnie przeprowadzanych negocjacji, których wynik był akceptowany przez obie strony.

Tak jak w przypadku owego ‘mobbingowania’ (zobacz wpis dot. 13 lipca) ksiądz ma kłopoty (zwłaszcza wtedy, kiedy jest to dla niego korzystne i może na innych zrobić wrażenie) z terminologią. I oczywiście z uczciwością... ‘Konflikt’ jest tu (chyba celowo) mylony ze sprzecznością interesów lokalowych: Warsztatowi zależało na status quo, Przedszkole zaś ze swej natury wymagało rozwoju: 4 roczniki dzieci (kompletowane w miarę rozwoju Przedszkola) wymagały adekwatnej lokalizacji, a w sytuacji posiadania 3 sal, w tym dwóch niewielkich, nie dawało to szans na funkcjonowanie pełnego przedszkola. Po trudnych negocjacjach udało się uzyskać od Warsztatu 2 malutkie przestrzenie magazynowe po obu stronach sali widowiskowej, które udało się przystosować dla połówek roczników; od września 2016 dla jednego z roczników nie było już miejsca w budynku poklasztornym; w przybliżeniu więc naszych 130-ro dzieci zajmowało ok. 250 m2, zaś Warsztat z 38 osobami niepełnosprawnymi – grubo ponad 300m2. Taka sytuacja mogłaby rzeczywiście tworzyć napięcia, a przynajmniej podejrzliwość, zwłaszcza odkąd pojawiła się informacja od Caritasu i od kierownik Warsztatu (pani Moniki), wielokrotnie powtarzana, o planach opuszczenia przez Warsztat zajmowanej części budynku w związku z mającą być budowaną nową lokalizacją Warsztatu. Obietnic tych ostatecznie nie dotrzymano (w ‘międzyczasie’ też zmienił się dyrektor Caritasu), a w dużej mierze w oparciu o te obietnice dokonaliśmy rekrutacji, dla której p. Wojeńska musiała potem szukać pomieszczenia poza budynkiem klasztornym. A mimo to nie okazywała nigdy niechęci pani kierownik Warsztatu (ani tym bardziej jej pracownikom). Zawsze się uprzejmie witały i uzgadniały swoje plany. O dobrych relacjach osobowych (bo biznes to biznes, ale ludzi trzeba traktować po chrześcijańsku) świadczy też fakt, że wysoka rangą pracownica Warsztatu (zastępca pani kierownik) jest jednym z zadowolonych rodziców korzystających z Przedszkola Karmelki (przynajmniej do czasu dokąd p. Lucyna była jego dyrektorem).

Trudno zresztą wyobrazić sobie inną współpracę obu instytucji niż ta, która była przez p. Lucynę i p. Monikę realizowana. Jeżeli zaś „harmonijne współpracowanie” (tak jest w przywoływanym na świadectwo ‘Protokole’, a nie „funkcjonowanie”!) miałoby polegać na zaprzestaniu przez Przedszkole oczekiwania na spełnienie obietnicy Caritasu co do nowej lokalizacji Warsztatu, a tym samym umożliwienie rozwoju Przedszkola w obrębie murów poklasztornych, to sprawa ta została niedwuznacznie rozstrzygnięta przez JE ks. bpa podczas zrelacjonowanego pod datą 28 kwietnia 2017 spotkania (patrz też notatka). Pozbywszy się resztek złudzeń co do tego braliśmy odtąd pod uwagę dwie drogi: 1) rozszerzanie się Przedszkola poza mury poklasztorne (mieliśmy m.in. pomysł budowy ‘parterowca’ dla 2-3 oddziałów przedszkolnych na terenie ogrodu parafialnego, nie udało się nam jednak go przedstawić nowemu proboszczowi...), a w okresie przejściowym korzystanie z wynajmowanych lokalów (jak ten, który mieści obecną grupę Dam i Rycerzy); 2) stopniowe ‘zwijanie’ obecnej wielkości Przedszkola do czterech 15-20-osobowych grup, które dałoby się rozsądnie, higienicznie pomieścić na dysponowanych w budynku poklasztornym powierzchniach. Nie ukrywam, że wobec okropnej współpracy z ks. Polakiem pod uwagę braliśmy raczej wariant drugi. Perspektywa współpracy z nowym proboszczem na krótko rozbłysła w naszych umysłach złudzenie wariantu pierwszego...

Autor ‘Odpowiedzi’ wplątując w wymyślony przez siebie ‘konflikt’ ‘zalecenia’ ks. bpa ‘robi z igły widły’, nadinterpretując prosty fakt braku pasterskiej koordynacji współpracy obu instytucji ze strony ówczesnego proboszcza, którego to braku z pewnością nie można włożyć na karb zaniedbań ze strony dyrekcji Przedszkola (porównaj tu także sprawę ‘katechez’ ks. Polaka dla Przedszkola w liście do ks. bpa z 25 kwietnia, piśmie do ks. Polaka z 26 kwietnia oraz notatce ze spotkania z ks. bpem z 28 kwietnia) oraz jeszcze prostszy fakt uznania potrzeby zadowolenia się przez Przedszkole obecnym stanem ‘posiadania’ (co zostało dobitnie wypowiedziane i przyjęte na spotkaniu z bpem). Zatem znowu Autor tekstu ‘Odpowiedzi’ (z ‘materiałów’ kł. Domirskiego) przewrotnie buduje na trudnej sytuacji lokalowej Przedszkola, by poprzez przemilczenie istotnych faktów, przekręcenie lub podkręcanie innych wytworzyć obraz kłótliwej dyrektor, arogancko postponującej dzieła Caritasu. Obrzydliwa, kłamliwa insynuacja nie mająca nic wspólnego z rzeczywistymi problemami Przedszkola, wydarzeniami i charakterem ‘powódki’...