Statut Przedszkola Niepublicznego "Karmelki" pod patronatem parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim,

sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole "Karmelki", zwane dalej Przedszkolem, jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, działającą pod patronatem Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

2. Przedszkole nosi nazwę Przedszkola Niepublicznego "Karmelki" pod Patronatem Parafii Matki Bożej z Góry Karmel. Nazwa skrócona brzmi: Przedszkole Niepubliczne "Karmelki".

3. Przedszkole mieści się przy Parafii Matki Bożej z Góry Karmel, ul. Mickiewicza 61
w Bielsku Podlaskim, w budynku dawnej siedziby szkoły muzycznej.

4. Organem prowadzącym jest Parafia Matki Bożej z Góry Karmel, reprezentowana przez Proboszcza, ks. kan. mgra Tadeusza Kryńskiego[1]

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także zapisane w niniejszym statucie
i przyjętym programie wychowawczym.

2. Podstawowe zadania Przedszkola obejmują:

1) zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, ustalanie zakresu ich działań i powierzanie ich opiece dzieci w wieku przedszkolnym,

2) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, których czas trwania i treść są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci,

3) stwarzanie warunków do pełnego rozwoju dzieci, w tym oferowanie zajęć dodatkowych, które określa dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem prowadzącym, biorąc pod uwagę:

a) potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci;

b) propozycje rodziców (prawnych opiekunów);

c) możliwości organizacyjne Przedszkola;

d) katolicki charakter placówki;

4) prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 3

1. Przedszkole realizuje zadania, o których mowa w § 2, mając na celu:

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i rozpoznanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

c) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkola;

d) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci
i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

2. Proces edukacyjno-wychowawczy w Przedszkolu prowadzony jest w duchu wartości
i zasad katolickich i dokonuje się we współpracy z Kościołem lokalnym. Zmierza do stymulowania dzieci w miłości do Boga, Ojczyzny i szacunku dla każdego bliźniego,
do wszystkiego, co piękne, rozumne, dobre i szlachetne: do promowania życia o najwyższej jakości w łączności z etosem chrześcijańskim.

3. Misja Przedszkola brzmi: Zadaniem jest dziecko, celem – człowiek.

 

KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE, OPIEKA

§ 4

1. Przedszkole realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określane
w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem Przedszkola, w szczególności zaś:

1) w procesie kształcenia sfery osobowej, umysłu, woli i uczuć wspomaga integralny
i wszechstronny rozwój dziecka,

2) harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności
i wychowania, traktuje je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy nauczyciela,

3) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną dziecka, stwarza warunki do rozwoju jego wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

4) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozwija postawę poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy
i dobra,

5) kształtuje umiejętności obserwacji, ułatwia rozumienie zjawisk zachodzących
w aktualnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym, religijnym i technicznym; rozbudza i rozwija zdolności myślenia analitycznego
i syntetycznego dziecka,

6) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans,

7) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, wiary we własne siły, obowiązkowości, umiejętności wyrażania własnych potrzeb, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

8) rozwija wrażliwość moralną i religijną, kształci umiejętności interpersonalne, stwarzając warunki do współżycia w grupie i działania na rzecz bliźnich,

9) kształtuje poczucie tożsamości kulturowej i narodowej, równocześnie ucząc otwartości
i szacunku dla innych kultur i narodów,

10) kształtuje zdrowe moralnie środowisko wychowawcze,

11) wspiera wychowawczą rolę rodziny.

2. W pracy wychowawczej Przedszkole zmierza do tego, aby dzieci:

1) wychowywały się w poczuciu dobra wspólnego, które jest podstawą życia społecznego,

2) odkrywały potrzebę dążenia do dobra oraz umiały godzić dobro własne z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych,

3) przygotowywały się do życia w społeczności Kościoła lokalnego,

4) dostrzegały wartość życia w rodzinie i w oparciu o rodzinę poznawały hierarchię wartości moralnych,

5) kształtowały w sobie umiejętność słuchania i rozumienia innych,

6) dostrzegały pełną miłości obecność Boga w ich życiu i były na nią otwarte,

7) wzrastały w poczuciu godności i poszanowania innych.

3. W działaniach opiekuńczych Przedszkole:

1) wspiera opiekuńczą rolę rodziców,

2) zapewnia dzieciom warunki bezpiecznego pobytu w Przedszkolu,

3) troszczy się o zdrowie dzieci poprzez:

a) konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem w miarę posiadanych środków finansowych;

b) propagowanie zdrowego stylu życia;

c) zachęcanie do aktywnego korzystania z przedszkolnego placu zabaw, spacerów
i wycieczek wypoczynkowo-poznawczych;

d) prowadzenie różnorodnych form wychowania fizycznego;

e) zapewnienie zdrowych i zbilansowanych posiłków;

f) otaczanie szczególną troską dzieci z dysfunkcjami i trudnościami adaptacyjnymi.

 

ROZDZIAŁ III

SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLA

 § 5

1. Do wspólnoty Przedszkola w równej mierze należą dzieci, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracyjni i techniczni, co oznacza, że wszyscy mają swój wkład w funkcjonowanie Przedszkola i kształtowanie chrześcijańskiego wymiaru wspólnoty.

2. O chrześcijańskim charakterze środowiska przedszkolnego decydują założenia, programy
i ich treści oraz sposób myślenia i działania odwołujący sie do zasad i wartości Ewangelii, reprezentowany przez społeczność Przedszkola.

3. Wszyscy pracownicy przedszkola są zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zasadami ochrony zdrowia i życia dziecka oraz zobowiązani do ich przestrzegania.

 

NAUCZYCIELE

§ 6

1. Główna odpowiedzialność za tworzenie chrześcijańskiego środowiska wychowawczego
w Przedszkolu spoczywa na wychowawcach. To oni są głównie odpowiedzialni za nawiązanie więzi ze środowiskiem rodzinnym dziecka, za aktywną współpracę ze środowiskiem nauczycielskim w obrębie Przedszkola i poza nim oraz za współpracę
z Kościołem lokalnym.

2. Od nauczycieli, jako głównych animatorów Przedszkola, oczekuje się:

1) dążenia do integralnego i wszechstronnego rozwoju osobowości oraz pielęgnowania życia wewnętrznego będącego motorem rozwoju osobowości,

2) rzetelnego, wynikającego z troski o dobro dziecka, realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3) wysokiego i stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych,

4) nawiązania bliskiego i przyjaznego kontaktu z dzieckiem, co powoduje twórczy rozwój osobowości dziecka,

5) budowania klimatu wspólnoty ludzi bliskich sobie,

6) długomyślności w rozwiązywaniu trudności życiowych dziecka, w cierpliwej postawie bez oczekiwania na szybkie postępy,

7) wyjątkowej dbałości o bezpieczeństwo dzieci,

8) współpracy z rodzicami dzieci w sprawach dotyczących procesu opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku, ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i włączanie rodziców
w działalność przedszkola,

9) dzielenia się doświadczeniem miłości Bożej, również w przyjmowaniu wszelkich trudności w postawie dziecka Bożego,

10) dbania o dobre imię Przedszkola i własne poprzez nienaganne i etyczne postępowanie,

11) współpracy ze specjalistami.

3. Model wykonywanej przez nauczyciela pracy powinny cechować:

1) łagodna cierpliwość, właściwy przykład, perswazja oraz odżegnywanie się od metod inwazyjnych, agresywnych i ogólnie autorytarnych,

2) duchowa, nacechowana mądrością praktyczną, wielkoduszna ocena wydarzeń, w tym sytuacji trudnych,

3) stosunek osobowy, w tym podejście indywidualne,

4) stawanie w prawdzie, która jest kręgosłupem procesu dydaktycznego i wychowawczego.

4. W trakcie realizacji zadań statutowych Przedszkola nauczyciel w szczególności ponosi odpowiedzialność za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, optymalną aktywizację dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

3) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

4) jakość i wyniki pracy dydaktycznej, w tym realizację zaleceń dyrektora i organów kontrolujących,

5) uwzględnianie indywidualnych możliwości dziecka,

6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

7) tworzenie w grupie rodzinnej, serdecznej atmosfery,

8) zachowanie dyskrecji w odniesieniu do wszelkich informacji poufnych,

9) powierzone mienie Przedszkola.

5. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału:

1) odnotowuje realizację zajęć w dzienniku zajęć,

2) gromadzi informacje o dzieciach w arkuszach obserwacji,

3) przygotowuje analizę i ocenę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

6. Wykonując swoja pracę nauczyciel może oczekiwać:

1) wsparcia w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

2) bezpiecznych warunków pracy,

3) pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i w pielęgnowaniu życia wewnętrznego,

4) sprawiedliwej oceny i wynagrodzenia za pracę.

 

POMOC NAUCZYCIELA

§ 7

1. Obowiązkiem pomocy nauczyciela jest:

1) w zakresie opieki nad dziećmi:

a) przejawianie miłego i serdecznego stosunku do dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb zgodnie ze swoimi kompetencjami;

b) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków;

c) otaczanie opieką dzieci od momentu ich przyjścia do Przedszkola;

d) przygotowanie dzieci do snu;

e) pomaganie nauczycielowi we wskazanych przez niego czynnościach;

2) w zakresie wyżywienia:

a) podawanie posiłków;

b) podawanie dzieciom dodatkowych porcji, jeżeli wyrażą taką wolę;

c) przygotowanie dzieciom posiłków pomiędzy wyznaczonymi godzinami, jeżeli są głodne;

3) w zakresie prac porządkowych:

a) utrzymywanie czystości pomieszczeń przedszkolnych (odkurzanie i mycie podłóg, mycie okien, parapetów, dbanie o porządkowanie ubrań w szatni oraz dziecięcych przyborów do mycia zębów);

b) pielęgnowanie kwiatów;

c) dbanie o porządek na zewnątrz budynku Przedszkola;

4) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

 

RODZICE

§ 7

1. Rodzice mają prawo:

1) oczekiwać od pracowników Przedszkola wysokiego poziomu pracy,

2) oczekiwać realizacji podstawy programowej i programu nauczania oraz lokalowych
i materialnych warunków jego realizacji,

3) do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych przyczyn trudności w procesie wychowawczo-edukacyjnym,

4) otrzymywać jasno sprecyzowane zasady rozliczeń finansowych z Przedszkolem,

5) do wyboru innego przedszkola dla swojego dziecka.

2. Obowiązkiem rodziców jest:

1) zapoznanie się ze Statutem oraz szanowanie jego postanowień,

2) współpraca z Przedszkolem w procesie wychowawczo-edukacyjnym, w czym pomocne są indywidualne konsultacje oraz obecność na zebraniach i uroczystościach,

3) terminowe uiszczanie czesnego (w terminach określonych w Umowie Płatniczej),

4) wspieranie realizacji zadań statutowych Przedszkola na miarę posiadanych możliwości, między innymi w formie materialnej,

5) czytanie zamieszczonych wiadomości na tablicy informacyjnej,

6) kontakt telefoniczny wynikający z bieżących wydarzeń np. w celu zawiadomienia
o nieobecności dziecka w Przedszkolu,

7) niezwłoczne powiadamianie Przedszkola o wystąpieniu u dziecka choroby zakaźnej.

 

DZIECI

§ 9

1. Dziecko ma prawo do:

1) uzyskiwania wiedzy dostosowanej do poziomu swojego rozwoju

2) nabywania umiejętności i rozwoju swych uzdolnień,

3) informacji o poziomie swojej wiedzy i umiejętności oraz określenia swoich predyspozycji psychofizycznych i dysfunkcji (nauczyciel może prosić o konsultację ze specjalistami),

4) zapoznania się z zasadami postępowania w Przedszkolu, we wszystkich sferach życia społeczności przedszkolnej,

5) instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach życiowych,

6) zwolnienia z zajęć, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn niedyspozycji,

7) odmowy jedzenia posiłków, ale fakt ten Przedszkole musi zgłosić opiekunowi dziecka,

8) godności i wolności osobistej wynikającej z Ogólnych Praw Dziecka zawartych
w Konwencji o Prawach Dziecka (ONZ, 20.11.1989 r.)

2. Dziecko ma obowiązek:

1) stosowania się do poleceń nauczyciela (lub osoby wyznaczonej przez dyrektora), o ile te nie naruszają godności osobistej dziecka,

2) używania form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów,

3) szanowania mienia Przedszkola - w przypadkach szczególnych rodzic powinien starać się naprawić wyrządzone przez nie szkody,

4) przebywania pod stałą opieką nauczyciela lub jego pomocy,

5) zmiany obuwia po przyjściu do Przedszkola,

6) zaopatrzenia się w następujące rzeczy:

a) kapcie;

b) pościel (zmiana nie rzadziej niż raz w miesiącu i według potrzeb);

c) przybory do mycia zębów;

d) 2 ręczniki (oznakowane);

e) zmianę bielizny, bluzki, spodni lub spódnicy, rajstop;

7) dbania o czystość osobistą i o porządek w kącikach tematycznych, w szufladach i w szatni (w czynnościach tych pomocny jest personel Przedszkola).

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRESY ICH ZADAŃ

§ 10

1. Organy Przedszkola tworzą:

a) Dyrektor Przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców

 

ORGAN PROWADZĄCY

§ 11

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Parafia Matki Bożej z Góry Karmel, reprezentowana przez Proboszcza, ks. kan. mgr Tadeusza Kryńskiego, do którego obowiązków należy nadzór nad całokształtem działalności Przedszkola, a w szczególności:

1) zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,

2) nadanie statutu Przedszkola oraz programu wychowawczego,

3) zatwierdzenie nazwy Przedszkola,

4) zatrudnienie i zwolnienie dyrektora Przedszkola oraz określenie jego zadań,

5) zatwierdzanie nominacji i zmian kadrowych w Przedszkolu,

6) zarządzanie majątkiem Przedszkola,

7) zatwierdzanie:

a) arkusza organizacyjnego Przedszkola;

b) planu finansowego Przedszkola;

8) przyjmowanie:

a) rocznego sprawozdania z działalności;

b) sprawozdania z realizacji planu finansowego;

9) opiniowanie:

a) rocznego planu pracy Przedszkola;

b) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

c) planu rozwoju zawodowego;      

d) innych spraw istotnych dla Przedszkola;

10) ustalanie:

a) zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

b) zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników;

c) terminów przerw w pracy Przedszkola na wniosek dyrektora;

d) dziennego czasu pracy Przedszkola, w tym czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

11) przeprowadzenie likwidacji Przedszkola.

2. Organ prowadzący ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3. Organ prowadzący wprowadza zmiany w niniejszym statucie.

4. Organ prowadzący odpowiada za przechowywanie oryginałów dokumentacji zezwalającej na prowadzenie Przedszkola i wszelkie dokumenty wprowadzające zmiany znaczące dla Przedszkola.

5. Organ prowadzący przeprowadza remonty i inwestycje w Przedszkolu.

 

DYREKTOR

§ 12

1. Dyrektor Przedszkola:

1) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz,

2) kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz dba
o organizację Przedszkola,

3) dba o rozwój Przedszkola i podnoszenie jakości jego pracy,

4) sprawuje nadzór pedagogiczny:

a) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy Przedszkola;

5) w razie potrzeby wyznacza nauczyciela, któremu powierzona będzie społecznie pełniona funkcja zastępcy Dyrektora, polegająca na sprawowaniu nadzoru pedagogicznego oraz przejmowaniu obowiązków Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

6) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola,

7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej lub wstrzymuje realizację przy zachowaniu obowiązujących przepisów,

8) wykonuje uchwały ustalone wspólnie z Radą Pedagogiczną oraz wytyczne Organu prowadzącego,

9) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu oceny ich pracy,

10) przygotowuje:

a) arkusz organizacyjny Przedszkola;

b) roczny plan pracy Przedszkola;

11) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, opracowuje zakresy ich obowiązków,

12) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli,

13) przydziela opiekuna stażu,

14) ustala ocenę doboru zawodowego nauczycieli,

15) przyznaje nagrody i wymierza kary zatrudnionym przez siebie pracownikom,

16) przyjmuje do Przedszkola dzieci i ustala skład grup dzieci,

17) sporządza dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, wychowania, opieki
i organizacji pracy Przedszkola oraz dokumentację dotyczącą zatrudnionych przez siebie pracowników,

18) dba o wyposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania,

19) podejmuje decyzje w zakresie współpracy Przedszkola z innymi instytucjami
o charakterze oświatowym, kulturalnym i wychowawczym oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną dzieciom i rodzicom,

20) troszczy się o współpracę Przedszkola ze środowiskiem lokalnym,

21) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

22) poszukuje sponsorów i pozyskuje dodatkowe środki finansowe,

23) prowadzi gospodarkę finansową Przedszkola, a w szczególności:

a) opracowuje plan finansowy Przedszkola i odpowiada za jego realizację;

24) kontroluje przygotowanie i wdrażanie jadłospisu oraz nadzoruje pracę kuchni i jej zaopatrzenie w produkty żywnościowe,

25) zgłasza Organowi prowadzącemu do akceptacji:

a) przewidywane zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal;

b) potrzeby związane z remontem Przedszkola;

c) plan polityki marketingowej;

d) decyzje o nominacji i zmianach kadrowych w Przedszkolu;

26) może na mocy uchwały Rady Pedagogicznej skreślić dziecko z listy Przedszkola
w sytuacji zagrażającej samemu dziecku lub bezpieczeństwu innych dzieci, a w szczególności gdy:

a) dziecko przejawia wzmożoną agresję, co stwarza niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu innych osób;

b) dziecko wymaga specjalistycznej opieki, jakiej nie może zapewnić Przedszkole;

c) nastąpi poważna inhibicja współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym
a rodzicami/opiekunami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;

2. W sprawie decyzji, o której mowa w §12, p.26, skutkującej rozwiązaniem umowy edukacyjnej, przysługuje rodzicowi prawo odwołania się do Kuratora Oświaty w trybie 14 dni od otrzymania decyzji;

a) bez podania przyczyny, rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej,
w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia.

 

RADA PEDAGOGICZNA

§13

1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, a jej przewodniczącym jest Dyrektor Przedszkola lub jego zastępca sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Rada Pedagogiczna

1) opracowuje:

a) kryteria oceny działań pedagogicznych;

b) regulamin Rady Pedagogicznej zgodny ze Statutem Przedszkola;

c) podejmuje uchwały;

d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy Przedszkola;

e) opiniuje formy pomocy dzieciom lub rodzicom;

2) ustala organizację doskonalenia nauczycieli wewnątrz Przedszkola.

3. Posiedzenia Rady są inicjowane przez dyrektora lub jego zastępcę, sprawującego nadzór pedagogiczny, Organ prowadzący lub Kuratorium Oświaty. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek członków Rady.

4. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniach Rady.

5. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów w obecności więcej niż połowy pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu.

6. Zebrania Rady są protokołowane.

 

RADA RODZICÓW

§14

1.Rada Rodziców jest organem działającym społecznie na rzecz Przedszkola. Rada Rodziców wyłaniana jest w wyniku głosowania z ogółu rodziców dzieci Przedszkola i stanowi ich reprezentację.

2. Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący przynajmniej raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie w roku inicjowane jest przez Dyrektora Przedszkola.

3. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Przedszkola poprzez:

1) opracowanie regulaminu swojej działalności,

2) podejmowanie inicjatyw będących promocją Przedszkola,

3) gromadzenie dobrowolnych składek rodziców,

4) współorganizowanie imprez dla dzieci i rodziców,

5) współpracę ze środowiskiem lokalnym,

6) wspieranie działań związanych z remontami i inwestycjami.

4. Rada Rodziców, na wniosek Dyrektora, przedstawia opinię o pracy nauczycieli.

5. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15

1. Organizacja i zakres działania Przedszkola uwzględniają zasady wymienione w niniejszym Statucie.

2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe:

1) każdym oddziałem zajmują się dwie osoby: nauczyciel i pomoc nauczyciela,

2) czas pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola i liczbę zatrudnionych pracowników określa się w arkuszu organizacyjnym Przedszkola.

4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 i nie powinna być mniejsza niż 14.

5. Przedszkole sprawuje opiekę od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.30 do 16.30.

6. Czas pracy Przedszkola może być wydłużony lub skrócony na wniosek dyrektora i za zgodą Organu prowadzącego.

7. W przypadkach uzasadnionych Przedszkole może organizować grupy nocne.

8. Ramowy rozkład dnia dla danego oddziału przedszkolnego jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z wymagań zdrowotnych, higienicznych i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców:

1) określa w szczególności godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

9. Ramowy rozkład dnia opracowuje i zatwierdza dyrektor w porozumieniu z kadrą nauczycielską, a na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

10. Cykl edukacyjno-wychowawczy realizowany jest przez Przedszkole w oparciu
o podstawę programową i przyjęty  program wychowania przedszkolnego.

11. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb
i swoich możliwości.

12. W trakcie zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych dzieci korzystają
z ogrodu.

13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt na powietrzu.

14. Placówka zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych i ogrodu.

15. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa
i turystyki:

1) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań
i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

16. Nauczyciele i inne osoby pracujące w Przedszkolu nie mogą podawać dzieciom żadnych lekarstw ani środków farmaceutycznych, oprócz sytuacji w których powinni opatrzyć rany powstałe w wyniku drobnych skaleczeń używając do tego celu środków opatrunkowych
i dezynfekujących znajdujących się w apteczce.

1) podanie lekarstw jest możliwe jedynie dzieciom przewlekle chorym, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Dyrektorem.

17. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważnione – wówczas rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

18. Przedszkole nie przekaże dziecka osobie wyraźnie będącej w stanie nietrzeźwym lub znajdującej się pod wpływem środków odurzających, o ile taki stan danej osoby będzie możliwy do jednoznacznego stwierdzenia.

19. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 6:30 do 8:30 i muszą być odebrane najpóźniej do godz. 16:30:

1) w przypadku nieodebrania dziecka do godz. 16:30 rodzice (prawni opiekunowie) dziecka będą zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty za przedłużony czas pobytu dziecka
w Przedszkolu,

2) wysokość opłaty dodatkowej ustala Dyrektor.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Przedszkole prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy
o systemie oświaty.

2. Środki na działalność Przedszkola pochodzą z gminnych dotacji i z wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

3. Dotacja przekazywana na rachunek bankowy Przedszkola lub Organu prowadzącego podlega rozliczeniu z organem dotującym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§17

1. Przedszkole pobiera opłatę za żywienie (za każdy dzień obecności dziecka w Przedszkolu) oraz stałą opłatę miesięczną niezależną od frekwencji.

2. Wysokość opłaty stałej jak i dziennej opłaty za wyżywienie ustala Organ prowadzący.

3. Przy ustalaniu opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu bierze pod uwagę wysokość opłat obowiązujących w placówkach oświatowych o zbliżonym charakterze oraz możliwości finansowe rodziców dzieci.

4. Przy zapisie dziecka do Przedszkola pobierana jest bezzwrotna opłata dodatkowa (wpisowe), w wysokości ustalonej przez Organ prowadzący.

1) opłata ta jest wykorzystana na przygotowanie i wyposażenie Przedszkola, aby zapewnić najlepsze warunki do opieki i wychowania dzieci i nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu zajęć w Przedszkolu.

5. Nieuiszczenie opłat za Przedszkole przez dwa kolejne miesiące uznaje się za rezygnację
z usług Przedszkola i jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji Przedszkola.

6. Dyrektor może udzielić stałych lub okresowych ulg lub zwolnień z opłat w porozumieniu
z Organem prowadzącym.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

§18

1. Do Przedszkola może być przyjęte dziecko, którego rodzice lub prawni opiekunowie akceptują Statut Przedszkola oraz zobowiązują się do opłacania ustalonego czesnego.

2. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor Przedszkola po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka oraz po wypełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola.

3. Z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka zawierana jest Umowa o świadczenie usług przez Przedszkole.

§ 19

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

a) określonych w §12, p.26

b) określonych w §17, p.5,

c) nieprzestrzegania przez rodziców Statutu i regulaminu Przedszkola oraz narażania na szwank dobrego imienia Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Statut obowiązuje bez wyjątku wszystkich członków społeczności Przedszkola: dzieci, nauczycieli, rodziców, dyrekcję, pracowników obsługi i administracji.

§ 21

1. Wszelkie zmiany Statutu wymagają formy pisemnej i podania do publicznej wiadomości, nie później jednak niż na 14 dni przed wejściem ich w życie.

2. Przez publiczne ogłoszenie rozumie się wywieszenia statutu na tablicy ogłoszeń.

§ 22

1. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem 1. września 2011r.[1] Od września 2012 r – ks. prał. płka mgra Henryka Polaka, a od lipca 2017 – ks. kan. mgra Zbigniewa Domirskiego